Not what you were looking for? - Try Advanced Search
  • Display:
Code Company Item Name Stock Status Price
KBYSV-166 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Sinestro New 52 Sept. 2016 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥5,510
KBYMK-204 Kotobukiya 1/10 Artfx+ the Amazing Spider-Man PVC Nov. 2016 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥5,510
KBYSV-160 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Dog Alien PVC Oct. 2016 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥8,360
KBYSV-159 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Alien: Big Chap PVC Aug. 2016 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥8,360
KBYSW-95 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Yoda & R2-D2 Dagobah Pack PVC Sept. 2016 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥6,175
KBYSV-123 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Robin Super Powers Classics In Stock ¥2,850
KBYSV-153 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Halo Spartan Athlon PVC In Stock ¥7,790
KBYSV-155 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Alien Warrior In Stock ¥7,410
KBYSW-113 Kotobukiya 1/10 Artfx+ First Order Stormtrooper Single Pack In Stock ¥5,225
KBYSW-62 Kotobukiya 1/10 Stormtrooper Build Pack In Stock ¥7,125
KBYSW-108 Kotobukiya 1/10 Star Wars Artfx+ Captain Phasma In Stock ¥6,460
KBYSW-67 Kotobukiya 1/10 R2-D2 & C-3PO In Stock
Orders usually filled within 7-9 days
¥7,410
KBYSW-89 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Luke Skywalker & Leia In Stock
Orders usually filled within 7-9 days
¥11,400
KBYMK-178 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Beast Marvel Now! PVC In Stock ¥5,510
KBYSW-109 Kotobukiya 1/10 Star Wars Artfx+ Kylo Ren In Stock ¥6,460
KBYKP-140 Kotobukiya 1/10 Mega Man (Rock Man) Aug. Restock ¥2,400
KBYKP-141 Kotobukiya 1/10 Mega Man: Roll-chan Aug. Restock ¥2,400
KBYKP-153 Kotobukiya 1/10 Mega Man: Proto Man (Blues) Aug. Restock ¥2,400
KBYMK-173 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Iron Man Marvel Now! (Red x Gold) PVC Out of Stock
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,225
KBYSV-122 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Batman Super Powers Classics Out of Stock
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥2,850
KBYKP-177 Kotobukiya 1/10 Rockman Zero Discontinued ¥2,560
KBYSW-66 Kotobukiya 1/10 Clone Trooper Two-Pack Discontinued ¥7,125
KBYSW-83 Kotobukiya 1/10 Jango Fett Attack of the Clones Ver. Discontinued ¥5,225
KBYMK-165 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Rocket Raccoon & Groot Discontinued ¥5,225
KBYSV-100 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Batman Arkham City Discontinued ¥5,225
KBYSW-84 Kotobukiya 1/10 Artfx+ General Grievous Discontinued ¥9,310
KBYMK-155 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Captain America Marvel Now! PVC Discontinued ¥5,225
KBYSW-80 Kotobukiya 1/10 Boba Fett (Return of Jedi) Discontinued ¥4,750
KBYMK-158 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Iron Man Marvel Now! (Black x Gold) PVC Discontinued ¥5,225
KBYSV-119 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Superman Super Powers Classics Discontinued ¥2,850
KBYSW-86 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Sand Trooper Sergeant Discontinued ¥5,225
KBYSW-59 Kotobukiya 1/10 Boba Fett Cloud City Version Discontinued ¥4,275
KBYSW-82 Kotobukiya 1/10 Royal Guard 2pack Discontinued ¥6,175
KBYSW-88 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Han Solo & Chewbacca Discontinued ¥11,400
KBYSW-79 Kotobukiya 1/10 Darth Vader Return of Anakin Skywalker Discontinued ¥4,750
KBYSW-68 Kotobukiya 1/10 ARTFX+ Darth Maul Discontinued ¥4,750
KBYSW-85 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Sand Trooper 2pack Discontinued ¥8,075
KBYSW-58 Kotobukiya 1/10 ARTFX+ Darth Vader Cloud City Ver. Discontinued ¥4,275
KBYSV-73 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Batman New 52 Ver. Discontinued ¥4,560
KBYSV-76 Kotobukiya 1/10 Artfx+ Wonder Woman New52 Ver. Discontinued ¥4,275
  • Display: