Not what you were looking for? - Try Advanced Search
  • Display:
Code Company Item Name Stock Status Price

Kotobukiya

KBYKP-251 Kotobukiya Gustav (D-Style) In Stock ¥1,840
KBYZD26 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Molga AA & Molga Carrier Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥3,360
KBYZD36 Kotobukiya 1/72 EZ-035 Lightning Saix Out of Stock
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥3,600
KBYZD43 Kotobukiya 1/72 DPZ-10 HIghend Master Model Dark Horn Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,440
KBYZD48 Kotobukiya 1/72 RZ-010 Highend Master Model Pteras Bomber Jamie Ver. Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥3,600
KBYZD52 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-014 Godos Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥3,360
KBYZD54 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Schneider Unit for Liger Zero Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥2,240
KBYZD61 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Jager Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,600
KBYZD66 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Liger Zero Jager Unit Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥2,400
KBYZD67 Kotobukiya 1/72 Liger Zero Panzer Unit Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥2,560
KBYZD70 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-046 Shadow Fox Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥3,600
KBYZD76 Kotobukiya 1/72 Geno Breaker Raven Custom Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,360
KBYZD79 Kotobukiya 1/72 EZ-017 Iguan In Stock ¥3,360

Takara Tomy

TKT49825 Takara Tomy 1/72 MPZ-01 Shield Liger In Stock ¥10,800
TKT83859 Takara Tomy 1/72 Zoids Masterpiece MPZ-02 Saber Tiger In Stock ¥11,700

Tomy Tech

TMT24745 Tomy Tech 1/144 MSS Zoids MZ002 EMZ-26 Hummer Rock In Stock ¥1,760
TMT24747 Tomy Tech 1/144 MSS MZ003 ZOIDS RMZ-11 Godos In Stock ¥1,760
TMT25196 Tomy Tech 1/144 MSS MZ006 Zoido EMZ-19 Sinker In Stock ¥1,760
  • Display: